آزمایشگاه ارتعاش و خستگی

شرح کلی آزمایشگاه

محور فعالیت های این آزمایشگاه، با در اختیار داشتن  بروزترین عملگرهای سروهیدرولیکی و شیکر های الکترودینامیکی در دو حوزه اصلی  شوک و ارتعاش ، دوام و خستگی تقسیم بندی می گردد.

عناوین خدمات

انواع آزمون­ های عملکرد و دوام ارتعاش سینوسی، تصادفی و شوک SOR,ROR,SOROR

آزمون های ارتعاش تحت شرایط جوی و یا عملکردی خاص

شبیه سازی جاده

سیگنال های گذرا

جستجوی فرکانس تشدید

آزمون های استحکام و انواع روش های خستگی بر روی قطعات و مجموعه های خودرو

آزمون های بار ناگهانی و بار نهایی

قابلیت انجام انواع آزمون ها با کنترل نیرو ، جابجایی ، شتاب ، کرنش، ...

اندازه گیری کرنش و تحلیل تنش دینامیکی

آزمون های عملکرد و دوام ارتعاشی بر روی کل خودرو ( 4 پوستر)

آزمون شوک و بامپ

تجهیزات آزمایشگاه

انواع شیکرهای الکترودینامیکی با حداکثر نیروی دینامیکی 50 کیلو نیوتن، شتاب g100 و جابجایی 50 میلیمتر در محدوه فرکانسی تا 50 كيلو هرتز

محفظه های شرایط جوی/ ارتعاش

سیستم سرووهیدرولیک يونيورسال 8 محوره: امکان انجام طیف گسترده­ای از آزمون­ های اعمال نیرو یا جابجایی، دوام و خستگی در 8 محور (همزمان، سنکرون یا جداگانه) با حداکثر جابجایی 250 میلیمتر و حداکثر نیروی 63 کیلونیوتن در هر محور

سیستم سرووهیدرولیک خستگی یک محوره جهت انجام آزمون­های خستگی در یک محور و امکان انجام آزمون ­های کشش- فشار و سختی با حداکثر جابجایی 250 میلیمتر و حداکثر نیروی 250 کیلونیوتن

سیستم شوک سقوط آزاد