آزمایشگاه نورسنجی

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه با هدف انجام آزمون های نوری استاندارد و مطرح در صنعت خودرو بر روی قطعاتی چون: چراغ، شبنما، لامپ، آینه و شیشه و همچنین آزمون های کل خودرو در سال 1380 ایجاد گردیده است.

آزمونهای فوق میتواند مطابق استانداردهای معتبر بین المللی و کارخانه ای از جمله SAE, ECE, JIS,KES  و ISIRI ارائه گردد.

دقت و تکنولوژی بالای تجهیزات این  امکان را فراهم ساخته است  که گواهی معتبر E-mark بر اساس گزارشات این آزمایشگاه از مراجع معتبر بین المللی صادر گردد. همچنین از این تجهیزات میتوان در مراحل طراحی و توسعه محصولات جدید نیز بهره گرفت.

عناوین خدمات

اندازه گیری شدت نور(cd) و شدت روشنایی (lx)

توزیع روشنایی چراغها (Isolux)

لومن متری لامپ

بازتاب شب نما (Cil Value)

نورسنجی چراغ پلاک عقب

اندازه گیری پارامترهای نوری آینه و شیشه شامل ضرایب عبور، انعکاس و پخش نور (ρ, ρd, τ, τd, τdif)

تست چراغ کثیف

تجهیزات آزمایشگاه

گونیومتر و سیستم کنترل با دقت 01° در هر جهت

فوتومترهای با دقت 001 lx

سیستمهای رنگ سنجی

تجهیزات تست چراغ پلاک عقب

کره جمع کننده نور به قطر 1m

کره جمع کننده نور با قطر 5m لومن متر و تجهیزات جانبی اندازه گیری مشخصات آینه و شیشه

تجهیزات کالیبراسیون کلیه پارامترهای نوری