آزمایشگاه سوخت رسانی و سیالات

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه متولی انجام آزمون های دوام و عملکرد مجموعه هایی از خودرو است که با سیال در ارتباط می باشند.

عناوین خدمات

بخش عمده آزمون های مرتبط با سیستم های خنک کاری

سوخت رسانی و CNG خودرو

بخش وسیعی از آزمون های سیستم های هیدرولیک فرمان

روغن کاری و هوا رسانی موتور و توربو شارژ

HVAC و ترمز

انواع پروسه های تست نشتی اعم از افت فشار، دبی نشتی، نشتی خلاء، غوطه وری در آب و نشتی سنجی هلیومی

آزمون های عملکرد، دوام و خستگی تحت سیکل های متناوب فشار، دما و جابجایی به صورت جداگانه و یا همزمان

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه آزمون دوام شلنگ های مدار خنک کاری در برابر پیر سازی تحت تغییرات فشار، دما و جابجایی.

دستگاه های آزمون عملکرد و دوام درب منبع انبساط و در رادیاتور

دستگاه های آزمون عملکرد و دوام ترموستات خودرو.

دستگاه آزمون دبی ترموستات

دستگاه آزمون شوک حرارتی رادیاتور

دستگاه آزمون نشتی به شیوه غوطه وری

تجهیزات اندازه گیری دبی هوا در رنج 1 سانتی متر مکعب در دقیقه تا 1 متر مکعب در دقیقه

تجهیزات انداره گیری افت فشار نشتی

نشتی سنج هلیومی

دستگاه آزمون پیر سازی اجزاء سیستم سوخت رسانی در برابر تغییرات متناوب فشار ودما اعم از فیلتر، بست، شلنگ ها و لوله ها و ریل سوخت

دستگاه آزمون عملکرد و دوام پمپ بنزین خودرو

دستگاه آزمون اتوماتیک غوطه وری باک خودرو

دستگاه آزمون Roll over باک های خودرو های سواری و سنگین

دستگاه آزمون خزش و تهویه استاتیکی باک خودرو

دستگاه آزمون مقاومت باک در برابر اشتعال

تجهیزات آزمون دینامیکی باک خودرو

دستگاه آزمون هواکش ها و دریچه های هوا