آزمایشگاه مکانیزمها  

شرح کلی آزمایشگاه

این آزمایشگاه قابلیت انجام تعداد زیادی از آزمون های دوام و عملکرد قطعات، مجموعه های خودرو و مکانیزم های مرتبط شامل رنج وسیعی از مجموعه ها و زیر مجموعه ها و قطعات مختلف خودرو را دارا

می باشد .

عناوین خدمات

دوام قفل های خودرو

دوام آنتن

دوام دسته راهنما

دوام دسته برف پاک کن

دوام ضربه گیر اکسل

دوام ترمز دستی

دوام درب داشبورد

دوام شیشه بالابر

دوام دریچه هوای داشبورد

دوام قفل کودک

آزمونهای دوام رودری

آزمون دوام دستگیره های داخلی

آزمون های دستگیره های خارجی

راندمان ترمز دستی

کلیه آزمون های ماژول ایربگ

آزمونهای انفجار ایربگ

جذب انرژی ، برخورد سر

دوام ریل کمربند ایمنی

دوام و عملکرد کوئل

دوام قفل سویچ

تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه تست دوام جک بالابر

دستگاه تست دوام مجموعه اهرام تعویض دنده

دستگاه تست ضربه به بال پین

دستگاه تست آزمون های گرد و غبار

دستگاه تست دوام Rotation

دستگاه تست دوام بسته شدن درب