آزمایشگاه سازگاری الکترومغناطیسی

شرح کلی آزمایشگاه

سیستم های الکتریکی و الکترونیکی می توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم بر روی یکدیگر دارای تاثیرات متقابل الکترومغناطیسی باشند. این سیستم ها در صورتی که با وجود این تاثیرات متقابل بتوانند در کنار هم عملکرد  رضایت بخشی داشته باشند از نظر الکترومغناطیسی سازگار نامیده می شوند.

قطع و وصل سریع بارهای سلفی مانند موتورهای الکتریکی ، تخلیه بارهای الکتروستاتیک موجود در بدن سرنشین ها ، میدان های الکتریکی مغناطیسی موجود در فضای مجاور قطعات ، بی سیم ها ، امواج رادیو و تلویزیون ، امواج تلفنهای همراه ،خطوط کانال برق و... همگی می توانند باعث بروز اخلال در عملکرد سیستم های  الکترونیکی یا الکترومکانیکی گردند.

آزمایشگاه EMC در ایتراک اولین آزمایشگاه تخصصی در این زمینه در حوزه صنعت خودرو کشور است  که       می تواند بر اساس استانداردهای مختلف بین المللی و کارخانه ای از جمله :

ISO 7637                                            2004/104/EC                    PSA B217090            PSA B217110

SAE J1113                                         ISO TR 10605                     ECE/R10

ISIRI 6502

خدمات ارائه نماید.

عناوین خدمات

آزمون ایمنی و انتشار میدان­های الکترومغناطیسی بر روی قطعات خودرو

آزمون ایمنی در مقابل تخلیه الکتریسیته ساکن

آزمون ایمنی در مقابل تغییرات گذرای تغذیه

آزمون ­اندازه گیری انتشار هدایتی الکترومغناطیسی بر روی قطعات خودرو

آزمون ­اندازه گیری انتشار الکترومغناطیسی تشعشعی در فضای باز کل خودرو

تجهیزات آزمایشگاه

EMI Measuring Receiver

GTEM Cell 500

Amplifier 1GHz -2GHz (25W)

Amplifier 20MHz -1GHz (120W)

Amplifier 0.01MHz -200MHz (200W)

Bilog Antenna, 3GHz

تجهیزات تست تخلیه الکتریسیته ساکن

تجهیزات ایجاد ولتاژهای گذرا مطابق با استاندارد های اروپایی