آزمایشگاه متالورژی

شرح کلی آزمایشگاه

آزمایشگاه متالوژی با هدف ارائه خدمات آزمایشگاهی به سازندگان ، بزرسان و کارشناسان قطعات خودرو و با پیشرفته ترین دستگاهها تجهیز شده است.این آزمایشگاه داری گواهی نامه  17025 ISO بوده و وانسته است با انجام آزمونهای حرفه ای (PROFICIENY TEST) با آزمایشگاه های معتبر اروپا در زمینه های مختلف (سختی کلیه مقیاسها ، ضربه شارپی ، آنالیز،کشش و متاگرافی) سطح کیفی آزمون ها را افزایش دهد.

عناوین خدمات

سختی سنجی فلزات در کلیه مقایسهای برینل ، راکول ، ویکرزو نوپ

متالوگرافی و بررسی ساختار با میکروسکوپ نوری و الکتریکی شامل : اندازه دانه آستنیت و فریت ، تعیین عدد ناخالصی ،اندازه گیری و عمق سختی و دکربو ره ...

آزمون های خواص مکانیکی شال کشش و ضربه

بررسی کیفیت و ضخامت پوششهای مختلف

تحلیل علل شکست قطعات(با بررسی مقطع شکست بوسیله استریو میکروسکوپ و SEM)

انجام آزمون های غیر مخرب  شامل : ادی کارنت ، التراسونیک، ذرات مغناطیس و مایعات نافذ روی قطعات آهنی و غیر آهنی

توضیح اینکه آزمونهای التراسونیک ادی کارنت ذرات مغناطیسی توسط پرسنل مجرب دارنده گواهینامه LEVEL II  انجام میشود.

انجام تست های تحقیقاتی از قبیل تست های سایش رفت و برگشتی و پین روی دیسک و عملیات حرارتی با کوره در محیطهای مختلف خنک کنندگی آب ، روغن ، و هوا.

آنالیز کوانتومتری آلیاژهای پایه های آهن ، آلومینیوم ، مس و روی.

تجهیزات آزمایشگاه

سختی سنجی ولپرت تا 3000 کیلوگرم نیرو(برینل ، راکول و ویکرز)

میکروسختی ولپرت از بار 10 گرم ا 10 کیلو گرم(روشهای و یکروز نوپ)

سختی سنج ولپرت نیورسال از بار 1 کیلوگرم تا 250 کیوگرم(روشهای برینل و ویکرز)

سختی سنج راکول SHIMADZU

سختی سنج پرتابل EQUOTIP

میکروسکوپ ZEISS مجهز به سیستم پردازش تصویری با بزرگنمایی X1000

میکروسکوپ NIKON  با بزرگنمایی تا X1000

استریو میکروسکوپ LEICA  با بزرگنمایی تا X40

میکروسکوپ الکترونی LEO   با بزرگنمایی تا 300000 برابر با قابلیت میکرو انالیز

دستگاه تست غیر مخرب الرا سونیک(STAVELY)

دستگاه تست غیر مخرب ای کارنت (STAVELY)

دستگاه  تستغیر مخرب ذرات غیر مغناطیسی(KARL DEUTSCH)

دستگاه تست کشش ZWICK 5 تنی با اکستنسومتر

دستگاه تست کشش WOLPERT 60 تنی با اکستنسومتر

دستگاه ضربه WOLPERT  300 ژول

دستگاه کوانتومتر