ماموریت شرکت ایتراک

ارائه اثر بخش خدمات آزمايشگاهی، فنی و مهندسی مرتبط در صنايع مختلف به ويژه صنعت خودرو در راستای برآوردن نیاز مشتريان جهت حصول اطمینان ازکیفیت تولیدات و همچنین مشارکت در بهینه سازی طراحی و ایمنی محصولات با بهره گیری از توسعه و ارتقای تجهیزات آزمايشگاهی ، فن آوری و دانش روز دنیا با هدف برآورده سازی استانداردهای ملی و بین المللی

کسب بالاترین سهم بازار در ارائه خدمات آزمایشگاهی در صنایع خودرو ، ریلی و سایر صنایع وابسته در کشور تا پایان سال 1404

کسب بالاترین سهم بازار در ارائه خدمات آزمایشگاهی در صنایع خودرو ، ریلی و سایر صنایع وابسته در کشور تا پایان سال گسترش توانایی انجام آزمون های مورد نیاز صنایع داخلی ، بویژه صنعت خودروکشور براساس استانداردهای ملی و بین المللی شناسایی و ارزیابی امکانات آزمایشگاهی موجود درکشور به منظور رفع نیاز صنعت خودرو در راستای کمک به بهبودکیفیت تولیدات داخلی و تسهیل صادرات پرورش و توسعه منابع انسانی بعنوان محور اصلی افزایش بهروری توسعه نظام مدیریت کیفیت در جهت تامین رضایت مشتریان وکسب اعتبار بین المللی همکاری و مشارکت در اجرای “پروژه های تحقیقاتی بر اساس نیاز مشتریان”