آزمون های قابل انجام

 • سختی سنجی فلزات در کلیه مقایسهای برینل ، راکول ، ویکرزو نوپ
 • متالو گرافی و بررسی ساختار با میکروسکوپ نوری و الکتریکی شامل : اندازه دانه آستنیت و فریت ، تعیین عدد ناخالصی ،اندازه گیری و عمق سختی و دکربو ره ...
 • آزمونهای خواص مکانیکی شال کشش و ضربه
 • بررسی کیفیت و ضخامت پوششهای مختلف
 • تحلیل علل شکست قطعات(با بررسی مقطع شکست بوسیله استریو میکروسکوپ و SEM)
 • انجام آزمونهای غیر مخرب شامل : ادی کارنت ،

  التراسونیک

  ، ذرات مغناطیس و مایعات نافذ روی قطعات آهنی و غیر آهنی
 • انجام تست های تحقیقاتی از قبیل تست های سایش رفت و برگشتی و پین روی دیسک و عملیات حرارتی با کوره در محیطهای مختلف خنک کنندگی آب ، روغن ، و هوا.
 • آنالیز کوانتومتری آلیاژهای پایه های آهن ، آلومینیوم ، مس و روی.

* آزمونهای التراسونیک ادی کارنت ذرات مغناطیسی توسط پرسنل مجرب دارنده گواهینامه LEVEL II انجام میشود.

Metallurgy_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Metallurgy_2
 • سختی سنجی ولپرت تا 3000 کیلوگرم نیرو(برینل ، راکول و ویکرز)
 • میکروسختی ولپرت از بار 10 گرم ا 10 کیلو گرم(روشهای و یکروز نوپ)
 • سختی سنج ولپرت نیورسال از بار 1 کیلوگرم تا 250 کیوگرم(روشهای برینل و ویکرز)
 • سختی سنج راکول SHIMADZU
 • سختی سنج پرتابل EQUOTIP
 • میکروسکوپ ZEISS مجهز به سیستم پردازش تصویری با بزرگنمایی X1000
 • میکروسکوپ NIKON با بزرگنمایی تا X1000
 • استریو میکروسکوپ LEICA با بزرگنمایی تا X40
 • میکروسکوپ الکترونی LEO با بزرگنمایی تا 300000 برابر با قابلیت میکرو انالیز
 • دستگاه تست غیر مخرب الرا سونیک(STAVELY)