آزمون های قابل انجام

 • اندازه گیری شدت نور(cd) و شدت روشنایی (lx)
 • توزیع روشنایی چراغها (Isolux)
 • لومن متری لامپ
 • بازتاب شب نما (Cil Value)
 • نورسنجی چراغ پلاک عقب
 • اندازه گیری پارامترهای نوری آینه و شیشه شامل ضرایب عبور، انعکاس و پخش نور (ρ, ρd, τ, τd, τdif)
 • تست چراغ کثیف
Lighting_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Lighting_2
 • گونیومتر و سیستم کنترل با دقت 0.01 در هر جهت
 • فوتومترهای با دقت 0.001 lx
 • سیستمهای رنگ سنجی
 • تجهیزات تست چراغ پلاک عقب
 • کره جمع کننده نور به قطر 1m
 • کره جمع کننده نور با قطر 0.5m لومن متر و تجهیزات جانبی اندازه گیری مشخصات آینه و شیشه
 • تجهیزات کالیبراسیون کلیه پارامترهای نوری