شرح کلی

 • این آزمایشگاه متولی انجام آزمون های دوام و عملکرد مجموعه هایی از خودرو است که با سیال در ارتباط می باشند، بخش عمده آزمون های مرتبط با سیستم های خنک کاری، سوخت رسانی و CNG خودرو و همچنین بخش وسیعی از آزمون های سیستم های هیدرولیک فرمان، روغن کاری و هوا رسانی موتور و توربو شارژ، HVAC و ترمز تا کنون در این آزمایشگاه راه اندازی شده است. انواع پروسه های تست نشتی اعم از افت فشار، دبی نشتی، نشتی خلاء، غوطه وری در آب و نشتی سنجی هلیومی و همچنین آزمون های عملکرد، دوام و خستگی تحت سیکل های متناوب فشار، دما و جابجایی به صورت جداگانه و یا همزمان در این آزمایشگاه قابل انجام می باشد.
FluidsFuel_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

FluidsFuel_2
 • دستگاه آزمون دوام شلنگ های مدار خنک کاری در برابر پیر سازی تحت تغییرات فشار، دما و جابجایی.
 • دستگاه های آزمون عملکرد و دوام درب منبع انبساط و در رادیاتور
 • دستگاه های آزمون عملکرد و دوام ترموستات خودرو.
 • دستگاه آزمون دبی ترموستات
 • دستگاه آزمون شوک حرارتی رادیاتور
 • دستگاه آزمون نشتی به شیوه غوطه وری
 • تجهیزات اندازه گیری دبی هوا در رنج 1 سانتی متر مکعب در دقیقه تا 1 متر مکعب در دقیقه
 • تجهیزات انداره گیری افت فشار نشتی
 • نشتی سنج هلیومی
 • دستگاه آزمون پیر سازی اجزاء سیستم سوخت رسانی در برابر تغییرات متناوب فشار ودما اعم از فیلتر، بست، شلنگ ها و لوله ها و ریل سوخت
 • دستگاه آزمون عملکرد و دوام پمپ بنزین خودرو
 • دستگاه آزمون اتوماتیک غوطه وری باک خودرو
 • دستگاه آزمون Roll over باک های خودرو های سواری و سنگین
 • دستگاه آزمون خزش و تهویه استاتیکی باک خودرو
 • دستگاه آزمون مقاومت باک در برابر اشتعال
 • تجهیزات آزمون دینامیکی باک خودرو
 • دستگاه آزمون هواکش ها و دریچه های هوا
FluidsFuel_3