آزمون های قابل انجام

  • آزمون های شرایط محیطی از قبیل افزایش و كاهش دمای محیط نمونه با شیب قابل کنترل، ایجاد شرایط رطوبت در حین اعمال سیکل های دمایی و شوک حرارتی.
  • بررسی عملکرد قطعات در شرایط محیطی مختلف
  • شبیه سازی نور خورشید
  • موارد استفاده

    مقاومت اغلب قطعات خودرو باید تحت سیکل های شرایط محیطی مورد ارزیابی قرار گیرد. از قطعات پیچیده مانند جلو آمپر ، چراغ ها، بخاری، جعبه های کنترل الکترونیکی، برف پاک کن، کویل و... گرفته تا قطعات ساده مانند گردگیرها، آفتاب گیرها، زبانه قفل، دستگیره ها و ...

Climatic_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Climatic_2
  • انواع محفظه آزمون شرایط جوی و سان لایت تا حجم 24 متر مکعب، از دمای 70- تا 220 درجه سانتیگراد و رطوبت 10% تا 98% و حداكثر نرخ افزایش دماي 2/3 و کاهش دماي 5/2 درجه سانتي گراد بر دقيقه.
  • محفظه آزمون شرایط جوی با حجم داخلی 600 لیتر، در محدوده دمایی 70- تا 220 درجه سانتیگراد و رطوبت 10% تا 98% و حداكثر نرخ افزایش و کاهش دماي 20 درجه سانتي گراد بر دقيقه.
  • دستگاه شوک حرارتی دو محفظه ای به حجم داخلی 130 لیتر، از دمای 80- تا 220 درجه سانتی گراد با زمان انتقال 10 ثانیه.