آزمون های قابل انجام

 • آزمون ایمنی و انتشار میدان های الکترومغناطیسی بر روی قطعات خودرو
 • آزمون ایمنی در مقابل تخلیه الکتریسیته ساکن
 • آزمون ایمنی در مقابل تغییرات گذرای تغذیه
 • آزمون اندازه گیری انتشار هدایتی الکترومغناطیسی بر روی قطعات خودرو
 • آزمون اندازه گیری انتشار الکترومغناطیسی تشعشعی در فضای باز کل خودرو
EMC_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

EMC_2
 • EMI Measuring Receiver , GTEM Cell 500
 • Amplifier 1GHz -2GHz (25W)
 • Amplifier 20MHz -1GHz (120W)
 • Amplifier 0.01MHz -200MHz (200W)
 • Bilog Antenna, 3GHz
 • تجهیزات تست تخلیه الکتریسیته ساکن
 • تجهیزات ایجاد ولتاژهای گذرا مطابق با استاندارد های اروپایی
 • مشتریان عمده و مزایا:

  • شرکت های سازنده و وارد کننده ی قطعات الکتریکی و الکترونیکی خودرویی و غیر خودرویی و همچنین سازندگان خودرو.
  • کاربرد در مراحل طراحی، تحقیقاتی و تولید، آزمون تایید نمونه و سازگاری با محصول.