راه های ارتباطی با ما:

کد پستی

۱۳۸۹۹۱۵۳۵۱

تلفن مرکزی

۴۴۹۰۴۱۴۱-۵

فکس

۴۴۹۰۵۵۴۱

ایمیل

info@itrac.ir
 

واحد فروش شرکت ایتراک

مهندسی فروش

داخلی: ۲۴۸
مستقیم: ۴۴۹۰۴۲۴۳

زمانبندی و نتایج آزمون

داخلی: ۲۲۷
مستقیم: ۴۴۹۰۴۲۶۳

پذیرش

داخلی: ۲۲۱
مستقیم: ۴۴۹۰۴۶۷۲

صدور فاکتور و وصول مطالبات

داخلی: ۲۸۸
مستقیم:۴۴۹۰۴۲۶۳

سایت ساپکو

مستقیم: ۴۸۹۲۴۱۵۶

آزمایشگاه همکار

داخلی: ۲۱۴
مستقیم: ۴۴۹۰۴۶۷۲

ارتباط با ما