آزمون های قابل انجام

 • شلنگ ها و لوله ها:
  ترکیدن، نشتی ، نفوذ پذیری ،
  پیوستگی کارکرد ، ضربه ،
  مقاومت در دمای پایین ،
  خمش شلنگ ها
 • اجزای کیت ، انواع شیر و رگلاتور :
  مقاومت در برابر فشار هیدرو استاتیک
  ، نشتی، چرخه دما ، پیوستگی کارکرد
 • مخازن:
  ترکیدن تحت فشار هیدرواستاتیک ،چرخه فشار
  ، نشت پیش از شکست، قرار گرفتن در معرض آتش،
  نفوذ گلوله و آزمونهای مخازن کامپوزیتی
CNG_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

CNG_2
 • نشت یاب هلیومی برای اندازه گیری میزان نشتی به کمک گاز هلیوم
 • نشتی به روش غوطه وری
 • دستگاه اعمال فشار هیدرواستاتیک تا 1500 بار (سیال آب)
 • دستگاه فشار سیکلی مخازن تا 600 بار (سیال آب)
 • دستگاه دوام قطعات کیت تا 350 بار (سیال هوا)
 • دستگاه ضربه (ایمپالس) شلنگ¬های هیدرولیک فرمان و ترمز
 • دستگاه اندازه گیری انبساط حجمی مخازن (به روش واترجکت)
 • دستگاه چرخه دمای قطعات غیر فلزی تحت فشار کاری