آزمون های قابل انجام

 • در اين آزمايشگاه آزمونها به گروههاي اصلي ذيل تقسيم ميشوند :
  • پوشش های رنگ و آبکاری
  • آنالیز شیمیایی فلزی و پلیمری
  • گازهای خنک کننده
 • - آزمون اندازه گیری فلزات گرانبها مانند پلاتین ،پالادیوم ،رودیوم و... موجود در مبدل کاتالیتیکی خودرو توسط دستگاه ICP-OES و خردایش کاتالیستهای سرامیکی تا حد میکرون .
 • - آزمونهای مرتبط با کنترل کیفیت پوشش اعم از رنگ و آبکاری برروی قطعات فلزی، پلیمری و بدنه خودرو مانند رنگ سنجی چشمی و دستگاهی برای رنگهای سالید و متالیک ، خوردگی تسریع شده NSS ,ASS و آزمون های فرسودگی مصنوعی مانند زنوتست توسط دستگاه Beta-LM و مقاومت در برابر نور UV با دستگاه QUV ، انواع آزمونهای لکه گذاری
 • - آنالیز شیمیایی عناصر فلزی توسط AAS و CS-mat و اسپکتروفتومتر UV-VIS، آنالیز شیمیایی پلیمرها توسط دستگاه FTIR و TGA و سایر روشهای پایه ای شیمیایی .
 • - آزمونهای کنترل کیفیت گازهای خنک کننده با دستگاه GCو کارل فیشر و دستگاههای آماده سازی نمونه های گازی
Chemistry_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Chemistry_2
 • ICP – OES Agilent 5100
 • کروماتو گرافی گازی GC-TCD-FID
 • جذب اتمي Varian –AA200
 • اندازه گيري كربن و گوگرد Mat C-S
 • اسپكتروفتومترچند زاويه اي X-Right
 • اسپكتروفتومتر تك زاويه اي (روميزي و پرتابل) Data Color
 • ضخامت سنج رنگ بر روي پلاستك Paint borer
 • براقيت سنج رنگ - Micro Tri gloss ضخامت سنج پوشش ها Lcometer

 • كراك متر الكترونيكي
 • آناليزر پليمر FT-IR
 • آناليزر پليمر TGA
 • محفظه دما و رطوبت متغير Angelantoni-ACS
 • سالت اسپري
 • محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور UV - Q-panel
 • محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور زنون Beta LM ATLAS-
 • سختي سنج رنگ پرسوز
 • تجهیزات نمونه برداری گاز،
 • تجهیزات خردایش کاتالیستهای سرامیکی تا حد میکرون
Chemistry_3