آزمون های قابل انجام

  • در اين آزمايشگاه آزمونها به گروههاي اصلي ذيل تقسيم ميشوند :
    • پوشش های رنگ و آبکاری
    • آنالیز شیمیایی فلزی و پلیمری
    • گازهای خنک کننده
  • - آزمون اندازه گیری فلزات گرانبها مانند پلاتین ،پالادیوم ،رودیوم و... موجود در مبدل کاتالیتیکی خودرو توسط دستگاه ICP-OES و خردایش کاتالیستهای سرامیکی تا حد میکرون .
  • - آزمونهای مرتبط با کنترل کیفیت پوشش اعم از رنگ و آبکاری برروی قطعات فلزی، پلیمری و بدنه خودرو مانند رنگ سنجی چشمی و دستگاهی برای رنگهای سالید و متالیک ، خوردگی تسریع شده NSS ,ASS و آزمون های فرسودگی مصنوعی مانند زنوتست توسط دستگاه Beta-LM و مقاومت در برابر نور UV با دستگاه QUV ، انواع آزمونهای لکه گذاری
  • - آنالیز شیمیایی عناصر فلزی توسط AAS و CS-mat و اسپکتروفتومتر UV-VIS، آنالیز شیمیایی پلیمرها توسط دستگاه FTIR و TGA و سایر روشهای پایه ای شیمیایی .
  • - آزمونهای کنترل کیفیت گازهای خنک کننده با دستگاه GCو کارل فیشر و دستگاههای آماده سازی نمونه های گازی
Chemistry_1

تجهیزات موجود در آزمایشگاه

Chemistry_2
  • ICP – OES Agilent 5100
  • کروماتو گرافی گازی GC-TCD-FID
  • جذب اتمي Varian –AA200
  • اندازه گيري كربن و گوگرد Mat C-S
  • اسپكتروفتومترچند زاويه اي X-Right
  • اسپكتروفتومتر تك زاويه اي (روميزي و پرتابل) Data Color
  • ضخامت سنج رنگ بر روي پلاستك Paint borer
  • براقيت سنج رنگ - Micro Tri gloss ضخامت سنج پوشش ها Lcometer

  • كراك متر الكترونيكي
  • آناليزر پليمر FT-IR
  • آناليزر پليمر TGA
  • محفظه دما و رطوبت متغير Angelantoni-ACS
  • سالت اسپري
  • محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور UV - Q-panel
  • محفظه آب و هوايي تسريع شده با نور زنون Beta LM ATLAS-
  • سختي سنج رنگ پرسوز
  • تجهیزات نمونه برداری گاز،
  • تجهیزات خردایش کاتالیستهای سرامیکی تا حد میکرون
Chemistry_3